ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท (Orientation 2020)

                                           
                     
                    Agenda  
                     → Welcome Address  
                     → Talk by Keynote Speaker  
                     → Small Group Discussion by Program Derector & Faculty Member  
                     → Graduate School Services and Visa Service for International Student  
                     
                         Morning Session (9.00- 12.00 hrs.)    
                     • Master of Business Innovation (MBI) » Join us  
                     • Master of Communication Arts Program in Grobal Communication (MCA-GC)  » Join us  
                     • สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP) » Join us  
                     • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC) » Join us  
                     • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (MA-HTIM) » Join us  
                     • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (M.Arch) » Join us  
                     • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) » Join us  
                     
                    Afternoon Session (13.30-16.30 hrs.)  
                     • Master of Business Administration (MBA-EP) » Join us  
                     
                    Download  
                     • Visa Service for international Student  
                     • Graduate School Services  
                     • งานบริการบัณฑิตวิทยาลัย  
                     
                     
                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok University Graduate School (Main Campus) 
9/1 Moo 5 Phaholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
Facebook Page : BU Graduate School 
 
Go to top