ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท (Orientation 2020)

                                           
                     
                    Agenda  
                     → Welcome Address  
                     → Talk by Keynote Speaker  
                     → Small Group Discussion by Program Director & Faculty Member  
                     → BU Services and Visa Services for International Student  
                     
                         Morning Session (9.00- 12.00 hrs.)    
                     • Master of Business Innovation (MBI) » Join us  
                     • Master of Communication Arts Program in Grobal Communication (MCA-GC)  » Join us  
                     • สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP) » Join us  
                     • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC) » Join us  
                     • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (MA-HTIM) » Join us  
                     • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (M.Arch) » Join us  
                     • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) » Join us  
                    Afternoon Session (13.30-16.30 hrs.)  
                     • Master of Business Administration (MBA-EP) » Join us  
                     
                    Related Links  
                     • Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)  
                     • BU Services  
                     • บริการต่างๆ   
                     • Visa Servises for International Student  
                     
                   BU Map  
                     แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย (Campus Map)
 
                     
                 
 
 
                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangkok University Graduate School (Main Campus) 
9/1 Moo 5 Phaholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
Phone 02 407 3913-4
Facebook Page : BU Graduate School 
 
Go to top