ส่งแบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ต้องกรอกแบบฟอร์มระบุหัวข้อที่ที่นักศึกษาสนใจ

แล้วส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 19 มกราคม 2562

 

แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

Form for Independent Study Course (MBA EP)
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (MBA TP)
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (MBA-CV)
   From for Independent Study Course (M.Com.Arts IP)
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (M.Com.Arts TP)
  แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (M.Com.Arts EM)
   หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DMC) 
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (M.S.) 
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (LL.M)
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (M.A.HTIM)
   แบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (M.A.IDM)
   
Go to top