ประกาศเกี่ยกับวิชาเสริมพืนฐาน (Preliminary Course)

ประกาศ

นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Course) แต่ยังไม่ได้เข้าเรียน
เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามหรือเข้าเรียนแล้วแต่ได้เกรด 
U (Unsatisfactory=ไม่น่าพอใจ) 
ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (รอบ 2) ตาม link https://bit.ly/2nD6N4M

หมายเหตุ: หากผลการเรียนของวิชาเสริมพื้นฐานเป็น 
จะทำให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้เนื่องจากวิชาเสริมพื้นฐานเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

Announcement

Graduate students who have got ‘U’ or have not attended Preliminary Course(s) 
So that students can take that course(s) in Preliminary Round 2 as following link : https://bit.ly/2nD6N4M
Remark: Students cannot graduate unless they complete (and get ‘S’) 
the Preliminary Course(s) required.

Go to top