โครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ (หลักสูตรบริหารธุรกิจ)

 

โครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ 
(หลักสูตรบริหารธุรกิจ)

กำหนดชำระเงิน
* งวดที่ 1 จำนวน 20,000 บาท 
(ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2561)

* งวดที่ 2 จำนวน 12,590 บาท 
(ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)

* ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” 
ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 9 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์)

* สำเนาหนังสือเดินส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดโครงการ

 

Go to top