ส่งแบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ต้องกรอกแบบฟอร์มระบุหัวข้อที่ที่นักศึกษาสนใจ

แล้วส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
• Download Form

Go to top