การขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต Registration Graduation

 

 

คลิ๊ก » ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่ง (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
 
  1) การขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต
     รอบที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2561 (09.00 น.) ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (24.00 น.) ชำระเงินภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น 
       - สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 
          ภาคฤดูร้อน/2559 และภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 
       - สำหรับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559

     รอบที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2561 (09.00 น.) ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 (24.00 น.) ชำระเงินภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น 
        - สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560

  2) วิธีการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เฉพาะบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต)
  3) กำหนดการฝึกซ้อม / แผนผังที่จอดรถบัณฑิตในวันฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4) กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร / แผนผังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และที่จอดรถพิธีประสาทปริญญาบัตร
  5) ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ การรับและส่งคืนชุดครุย
  6) ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิต (Video) (เอกสาร )
  7) ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  8) ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่า
  9) ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    a) แผนกทะเบียน โทร 0-2902-0299 ต่อ 2551 - 2552 และ 2557 - 2558 E-mail address :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  b) แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ One Stop Service โทร 0-2902-0299 ต่อ 2200, 2566 E-mail address :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  c) แผนกการเงิน โทร 0-2350-3500 ต่อ 1922 - 1923 E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URSA Webmaster :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Go to top