workshop เจาะลึกวิธีการหาข้อมูล @EBSCO Discovery Service
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้
จัด Workshop "เจาะลึกวิธิีการหาข้อมูล @EBSCO Discovery Service" ให้กับนักศึกษา MBA ภาคปกติ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BA 715 Independent Study ในภาคการศึกษาที่ 2 /2560 นักศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมทุกคน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวิชานี้
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/JwB62A

 

Go to top