เวลาทำการบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School Office Hours


ประกาศ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เวลาทำการของบัณฑิตวิทยาลัยคือเวลา 8.30-17.00 น. (วันจันทร์-วันอาทิตย์)
โดยจะไม่มีอยู่เวรหลัง 17.00 น. เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ


Announcement
From 2nd Semester 2017, Graduate School office hour will be from 8.30 a.m.-5.00 p.m. (Monday-Sunday).
Go to top