โครงการอบรม “การใช้ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติ Turnitin”บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้
จะทำการจัดอบรม
“การใช้ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ
ของเอกสารแบบอัตโนมัติ Turnitin”
ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ goo.gl/XrhgnJ

Go to top