สอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ ห้อง 987 ชั้น 8  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

No.

ชื่อ-นามสกุล

เวลา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

นาย พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร

9:00-9:30

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ดร.มยุรี เสือคำราม

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

2

น.ส. ณัฐกานต์ แสงแก้ว

9:30-10:00

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

3

น.ส. อนุตรา ศรีวิภาต

10:00-10:30

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

4

น.ส. พัชริดา ทิพย์ทีปกร

10:30-11:00

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

5

น.ส. วลัยลักษณ์ สุขจั่น

11:00-11:30

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

6

น.ส. จุฑามาศ มาตุเวช

11:30-12:00

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

7

นาย จตุพล ทรัพย์ฤทธา

13:00-13:30

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.พีรดร แก้วลาย

8

น.ส. อาภัสรา เทียมศิริ

13:30-14:00

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.พีรดร แก้วลาย

9

น.ส. นภารัตน์ สุคันธปรีย์

14:00-14:30

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.พีรดร แก้วลาย

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

10

น.ส. พิริยา ประมวลทรัพย์

14:30-15:00

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.พีรดร แก้วลาย

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

11

น.ส. วรินทร์ธร ทัศน์ไชยธาริน

15:00-15:30

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.เสก สวัสดี

12

น.ส. ขวัญกมล เกรียงอุปถัมภ์

15:30-16:00

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ดร.สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.เสก สวัสดี

13

น.ส. จุฑามาศ จำปาบุรี

16:00-16:30

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.เสก สวัสดี

14

น.ส. กัญญาณี วัฒนมงคลศิลป์

16:30-17:00

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.เสก สวัสดี

15

น.ส. สุธาทิพย์ มั่นคง

17:00-17:30

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ผศ.เสก สวัสดี

16

น.ส. พิมลพรรณ กลิ่นกุล

17:30-18:00

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

ผศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

Go to top