Menu

 

บัณฑิตวิทยาลัยจะทำการจัดอบรม
- การใช้ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติ Turnitin
- การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (Thesis)
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ดังนั้น นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมให้ตรวจสอบตารางการอบรม และลงทะเบียนในระบบ
ตาม link ที่แนบมาด้วยนี้ https://goo.gl/hoQPYg

--------------------------------------------------------------------------------------


ตารงอบรมวิทยาเขตรังสิต (ไม่ต้องลงทะเบียน)

Summer / 2015

Turnitin

Endnote

MBA - SMEs (รังสิต)

วันเสาร์ 15 ก.ค. 60

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B4-503

วันเสาร์ 15 ก.ค. 60

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B4-503

 

 

 

 


Go to top