Menu

กำหนดการบรรยาย วิชา IS (หลักสูตร MBA-SMEs)

 

ประกาศ
นักศึกษา MBA-SMEs
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา บธ.715 การค้นคว้าอิสระ (BA 715: Independent Study)
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เข้าฟังการบรรยาย ตามวันและเวลา ดังนี้

• นักศึกษา MBA-SMEs (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 341

• นักศึกษา MBA-SMEs (วิทยาเขตรังสิต)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง A7-109


บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

และวันเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งแรกภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคฤดูร้อน

 

Go to top