Menu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม“การใช้ระบบ Ithesis"


บัณฑิตวิทยาลัยจะทำการจัดอบรม
“การใช้ระบบ Ithesis” ให้กับ นักศึกษารุ่นเข้าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

และนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (Thesis) ครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560     เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 942

ดังนั้น นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้อง » ลงทะเบียน 

ภายในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 และเข้าร่วมอบรมตามกำหนด
เนื่องจากนักศึกษาจะต้องใช้ระบบ
Ithesis ในการทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Go to top