Menu

กำหนดส่งแบบฟอร์ม IS (Independent Study)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ต้องกรอกแบบฟอร์มระบุหัวข้อที่ที่นักศึกษาสนใจ

แล้วส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2559
• Download Form

Go to top