สัมมนา / ประชุมวิชาการ

    

ชื่อการประชุม
Conference Name

วันประชุม
Dates

สถานที่ประชุม
Venue

วันสุดท้าย
ของการส่ง
ผลงาน
Deadline for Paper Submission

Business transition to the new normal 5 ก.พ. 64 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 30 พ.ย. 63
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 7 ม.ค. 64  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  30 ต.ค.  63
ประชุมวิชาการเสนอผงงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 51 
18 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รูปแบบออนไลน์)
19 ต.ค. 63
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10 27 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 ก.ย. 63
Mental Health in the COVID-19 Pandemic 6-7  ส.ค. 63 โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 31 ก.ค. 63
SMARTS Conference
ครั้งที่ 10
26 มิ.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3 เม.ย. 63
Statisticat Challenges in Data-Driven Disruption 4-5 มิ.ย. 63 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 ก.พ. 63
The 50th National Graduate Research Conference  6-7 มิ.ย. 63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21 ก.พ. 63
Green ASIA and Sustainablility Forum: BCG in Action; the New sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green ASIA and Economy) 12 มิ.ย. 63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  28 ก.พ. 63
ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้้งที่ 12 12 มี.ค. 63 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 28 ก.พ. 63
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21
25-26 มิ.ย. 63 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์กรมหาชน) กรุงเทพฯ
30 เม.ย. 63
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference   
ครั้งที่ 10 
26 มิ.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา
3 เม.ย. 63
Sixth Biennial Global Accounting and Organizational Change Conference 2020 25-28 ต.ค. 63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 มิ.ย. 63

 

 

 

 

Go to top