ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น สําหรับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564

     ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท 
  รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564
  หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาติ
  วิชาเสริมพื้นฐาน 2564
  • 3 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2564 (เฉพาะนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนเท่านั้น)
  • ตรวจสอบตารางเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
   
  ปฐมนิเทศ 2564
  • วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 (วันปฐมนิเทศ)
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบกําหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ 
    ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
   
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564
   28 สิงหาคม 2564 - 29 มกราคม 2565
   ตรวจสอบตารางเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 2564 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
   
  หมายเหตุ:
 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา กําหนดการหรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ admission.bu.ac.th/grad

   
  ติดต่อสอบถาม
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  โทร: 02-4073753-4
  เว็บไซต์: http://admission.bu.ac.th/grad/
  อีเมล: graduate @bu.ac.th
  Facebook: BU Graduate School
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top