กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท 1/2556

admschedulemaster56 

สาขาที่เปิดรับสมัคร, คุณสมบัติ, เอกสารการสมัคร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2556

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย

เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคค่ำ ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(MBA-SMEs) ภาคเสาร์-อาทิตย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น ภาคเสาร์-อาทิตย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า ภาคค่ำ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเสาร์-อาทิตย์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาคค่ำ ภาคปกติ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต ภาคค่ำ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคค่ำ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคค่ำ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคค่ำ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ภาคเสาร์-อาทิตย์ 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบภายใน ภาคค่ำ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภาคค่ำ


เรียนที่วิทยาเขตรังสิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(MBA-SMEs) เรียนวันศุกร์ 17.00-20.00 น. วันเสาร์ 08.40-19.00 น.

International Program

International Program

Master of Business Administration ภาคค่ำ
Master of Communication Arts (Global Communication) ภาคค่ำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  3. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้ เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชา ในหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

  1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ กรณีสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องต้องนำส่งสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการค้า (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)