กำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
สมัครได้วันนี้ (วันจันทร์-วันศุกร์)  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่รับสมัคร
* วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ณ อาคารศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล ชั้น 2
* วิทยาเขตรังสิต ณ อาคาร A2 ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 02-350-3500 ต่อ 1582-1588
วิทยาเขตรังสิต 02-902-0299 ต่อ 2411-2417

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครฯ ขอรับได้ที่สถานที่รับสมัครหรือ download จาก website ของมหาวิทยาลัย (การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  2. สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบ ปพ. 1:4 หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จ การศึกษาหรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. สำเนาเอกสารคะแนนสอบ Admission (GAT/PAT) คะแนน O-NET (ถ้ามี)
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล กรณีที่ชื่อ/ชื่อสกุลในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับปัจจุบัน
  7. คำอธิบายรายละเอียดวิชา (สำหรับผู้สมัครเทียบโอนหน่วยกิต)