กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.เอก 1/2556

admscheduledoctoral56 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารการสมัคร

Ph.D.in Knowledge Management and Innovation Management ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ บรรณรักษ์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ
 5. ผลคะแนนสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS (ถ้ามี)

Ph.D.in Interpersonal Communication นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารระหว่างบุคคล)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

 1. สำเนาใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 3 ฉบับ
 5. เค้าโครงย่องานวิจัย (Research Prospectus) ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4
 6. ผลคะแนนสอบ TOEFL 550 คะแนน หรือ 213 คะแนนในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (สามารถยื่นผลสอบภายหลังได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา)