คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี

ป.ตรี 4 ปี

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

คณะบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
สาขาวิชาภาพยนตร์ 
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
International Hotel and Restaurant Management* (หลักสูตรนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตควบคู่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (5 ปี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตควบคู่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (5 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ

คณะบัญชี  (ระยะเวลาเรียน 4 ปี 1 เทอม)
- เรียน วันเสาร์ เวลา 16.35 – 21.15 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรเหมาจ่าย (ระยะเวลาเรียน 3 ปี 2 เทอม) 
- เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้
- เรียน วันเสาร์ เวลา 14.00 – 19.20 น. (หรือ วันเสาร์ เวลา 16.35 – 21.15 น.บางวิชา*) วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 19.00 น. และ เรียนในวันธรรมดา ระหว่างเวลา 18.30 – 20.55 น.(บางวัน)
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ เอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
คณะนิเทศศาสตร์ (ระยะเวลาเรียน 4 ปี )
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เน้น Event Communication เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ กับ Index Creative Village ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การจัด Event ระดับนานาชาติ
- เรียนวันเสาร์ เวลา 14.00 น. – 19.20 น. (หรือวันเสาร์ เวลา 16.35 – 21.15 น. บางวิชา) และ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 19.00 น.
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เน้น Event Communication  

หลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้จบ ปวส.

คณะบัญชี  (ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับวิชาที่ได้รับการเทียบโอน)
- เรียนวันเสาร์ เวลา 16.35 – 21.15 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ (ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับวิชาที่ได้รับการเทียบโอน) 
- เรียนวันเสาร์ เวลา 14.00 – 19.20 น. (หรือ วันเสาร์ เวลา 16.35 – 21.15 น. บางวิชา*) วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 19.00 น. และ เรียนในวันธรรมดา ระหว่างเวลา 18.30 – 20.55 น.(บางวัน) 
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ เอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

 

หลักสูตร ปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ 

คณะบัญชี  (ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับวิชาที่ได้รับการเทียบโอน)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ระยะเวลาเรียน 2 ปี 2 เทอม)
- เรียนวันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และ วันเสาร์ เวลา 8.40 – 17.50 น. ณ วิทยาเขตรังสิต

หลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปีครึ่ง ภาคบ่าย 

คณะบริหารธุรกิจ  
- เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์ ช่วงเวลาเรียนประมาณ 11.20 – 19.30 น.

International College

 Bangkok University International College

Marketing
Communication Arts
Business English
International Tourism Management
Entrepreneurship
Computer Graphics and Multimedia
International Hotel and Restaurant Management* (offered by the School of Humanities)