เอกสารประกอบการสมัครปีการศึกษา 2556

ADMISSIONS DOCUMENT FOR 2013.
BU Creative Scholarship (English)
PRA KAI PETCH SCHOLARSHIP PROJECT (English)
ใบสมัคร ทุน BU Creative หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร ทุนประกายเพชร หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร นักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ | Application Form for BU International
ใบสมัคร ปริญญาเอก | Application Form for Doctoral Program
ใบสมัคร ปริญญาโท | Application Form for Master Program